banner

     

Citat gällande fristående och brukardrivna personliga ombud

Sammanställningar ordagrant av ett par citat från oberoende aktörer som belyser vikten av att de personliga ombuden är fristående och gärna är organiserade av brukarrörelsen. Det är en fråga som är viktig för hela personlig ombuds-reformens framtid.

 • Nationell psykiatrisamordning /vill/ understryka vikten av att de personliga ombuden även i fortsättningen behåller sin fria ställning i relation till huvudmännen och andra myndigheter.
  (Ambition och ansvar, SOU 2006:100, sid 343)

 • För att behålla den fria ställningen anser SKL att ombuden bäst organiseras av brukar- och anhörigorganisationerna.
  (Ambition och ansvar, SOU 2006:100, sid 343)

 • Ombudens dubbla roll – att vara brukarens ombud och samtidigt vara anställd i den organisation som klienten är beroende av – kräver stor diplomati.
  (Socialstyrelsens lägesrapport om PO 2007, dnr 72-1704/2007, sid 6)

 • I utvärderingen framkommer ett antal förhållanden som indikerar ett smygande perspektivskifte i PO-verksamheten med ett förändrat fokus som följd: från klienter som behöver hjälp med myndighetskontakter till myndigheter som behöver hjälp med klientkontakter.
  (Mats Ekermo: Personlig ombud – trumf i bakfickan?. Socialstyrelsen 2005, art.nr 2005-123-22, sid 7)

 • PO:s fristående ställning och identitet som icke-myndighet är viktig för att flertalet klienter ska känna förtroende för och överhuvudtaget vända sig
  till PO.
  (Mats Ekermo, se ovan, sid 8)

 • Kritik som framkommer handlar om att … ombuden har dubbla lojaliteter och har svårt att driva och ta strid för klientens intressen …
  (Mats Ekermo, se ovan, sid 8)

 • PO behöver bli tydligare i sin roll gentemot klienterna. Klienterna frågar sig ibland: På vems sida står PO, min eller myndigheternas?
  (Mats Ekermo, se ovan, sid 10)

 • Klientperspektivet behöver stärkas i PO-verksamheten.
  (Mats Ekermo, se ovan, sid 10).