banner

     

Ideologiska utgångspunkter

Vi i Parasoll är stolta över att vara en fristående och brukardriven förening.

Brukardriven verksamhet
Att vara personligt ombud innebär att man entydigt står på den enskilde individens sida. En del har betecknat det som en advokatliknande roll. Vi ska också uppmärksamma strukturella fel i välfärden som människor möts av. Då är det naturligt och en slags kvalitetssäkring att driften av verksamheten sköts av de psykiskt funktionshindrades egna föreningar.

Styrelsen består av representanter för lokala föreningar inom RSMH och Schizofreniförbundet som finns i de kommuner, där Parasoll har uppdrag att arbeta som personligt ombud. Därför finns det en direkt koppling till människors vardag hos dem som styr Parasolls verksamhet. Flera av styrelsemedlemmarna har egna erfarenheter av att ha fått stöd från ett personligt ombud. Det gör att det är lättare att utveckla verksamheten utifrån människors behov – inte från ett myndighetsperspektiv.

Vi försöker hela tiden utveckla nya vägar för att stärka brukarstyrningen av Parasoll.

Fristående från myndigheter och privata bolag
Som personligt ombud ska man vara ett stöd för den enskilde, mestadels i kontakten med olika myndigheter och vårdgivare. Kontakt med kommunernas socialtjänst är den myndighet som människor har störst behov av stöd. Därför känns det bra för oss i Parasoll att vara verkligt fristående och inte representant för någon myndighet. Vi har också flera exempel på att människor inte skulle våga kontakta oss för att få stöd om de visste att vi var myndighetsanställda pga att man upplever en stor rädsla vid myndighetskontakter.

Samma principiella tveksamhet som vid offentligtanställda personliga ombud känner vi också om personliga ombud skulle vara anställda av privata vårdbolag. Då riskeras en koppling mellan vårdbolagets andra verksamheter och den personliga ombuds-verksamheten. Bara misstanken om felaktiga lojaliteter är ett hinder för verksamheten.

Parasoll är fokuserat på en enda sak – bra personlig ombuds-verksamhet. Vi kraftsamlar och blir duktiga på det som är vår grundläggande uppgift. Vi kan tänka oss att erbjuda våra tjänster till fler kommuner, men vi tar inte på oss andra sorters uppdrag.

Arbetet som personligt ombud
Våra personliga ombud har uppdrag i sina respektive kommuner och samtidigt arbetar vi tillsammans i mindre grupper. All personal träffas regelbundet för diskussion om verksamheten, kompetensutveckling och har utvecklingsdagar gemensamt med styrelsen. Det betyder inte bara att det kan vara en trevligare arbetssituation för det enskilda personliga ombudet, det innebär också att man kan jämföra erfarenheter över kommungränserna och därmed dela värdefulla erfarenheter med varandra samt förmedla erfarenheter både från och till styrelsen.

Kompetensen och yrkesrollen stärks kontinuerligt. Det är lätt för Parasoll att t ex prioritera de anställdas kompetensutveckling. De flesta personliga ombud i landet är kommunalanställda, men våra personliga ombud riskerar aldrig att knytas närmare kommunen.

Rollen som personligt ombud tydliggörs hos Parasoll genom att i våra avtal med olika kommuner tydliggörs det vad som är det personliga ombudets uppdrag, hur det ska följas upp, etc.

Vi är inte bundna av någon kommunal internrekrytering, utan kan fritt välja personal utifrån lämplighetssynpunkt när vi nyanställer. Egen erfarenhet är hos oss en merit.